સંપર્ક

શ્રી ઈ. મો. જીનવાળા કેળવણી મંડળ સંચાલિત

શ્રીમતી તરુણકાન્તા વસંતભાઈ જરીવાળા કુમાર વિદ્યાલય પ્રાથમિક વિભાગ

એમ-4, શાંતિનિકેતન સોસાયટી,

જૈન જિનાલયની સામે,

સુમુલ ડેરી રોડ, સુરત.

    captcha